Pasadores inox

KEY ref. D L L1 A Ø peso g KEY ref. D L L1 A Ø peso g XVA RF 259 4,8 9,0 12,2 6,4 2,0 2 XSW SM 165-208 10,0 43,0 46,0 14 3,0 30,6 XVB RF 260 4,8 12,7 16,0 6,4 2,4 3 XSX SM 165-206 10,0 47,0 50,0 14 3,0 32,8 XVC RF 261 4,8 19,0 22,0 6,4 2,4 3 XSY SM 165-213 10,0 55,0 58,0 14 3,0 37,7 XVD RF262 4,8 25,0 28,0 6,4 2,4 5 XSZ SM 165-216 10,0 76,0 79,0 14 3,0 50,7 XWA BW 061605 5,0 16,0 3 XTA SM 165-209 10,0 94,0 97,0 14 3,0 61,8 XSA SM 165-601 5,0 24,0 28,0 7 2,0 4,5 XWE BW 062611 11,0 26,0 24 XSB SM 165-603 5,0 30,0 34,0 7 2,0 5,4 XWF BW 062812 12,0 28,0 30 XSC SM 165-604 5,0 37,0 41,0 7 2,0 6,5 XWG BW 063112 12,0 31,0 35 XWB BW 061806 6,0 18,0 9 XWH BW 063412 12,0 34,0 40 XTZ SM 165-005 6,0 22,0 26,0 8 2,0 6,0 XTF SM 165-404 12,0 41,5 45,0 16 3,5 43,8 XSD SM 165-006 6,0 26,0 30,0 8 2,0 6,9 XTG SM 165-403 12,0 48,5 52,0 16 3,5 50,0 XSE SM 165-007 6,0 32,0 36,0 8 2,0 8,2 XTH SM 165-410 12,0 57,5 61,0 16 3,5 57,0 XSF SM 165-009 6,0 46,0 50,0 8 2,0 11,3 XVQ RF 275 12,7 19,9 25,0 15,9 3,2 30 XVE RF 263 6,4 12,7 16,5 7,9 2,4 5 XVR RF 276 12,7 25,0 31,0 15,9 3,2 35 XVF RF264 6,4 19,0 23,0 7,9 2,4 5 XVS RF 277 12,7 32,0 38,0 15,9 3,2 40 XVG RF 265 6,4 25,0 30,0 7,9 2,4 10 XVT RF 278 12,7 38,0 44,0 15,9 3,2 50 XVH RF 266 6,4 32,0 36,0 7,9 2,4 10 XWI BW 063214 14,0 32,0 53 XVI RF 267 7,9 12,7 16,5 9,5 2,4 10 XWJ BW 063714 14,0 37,0 55 XVJ RF 268 7,9 19,0 23,0 9,5 2,4 10 XTL SM 165-503 14,0 43,5 47,0 18 4,3 61,0 XVK RF 269 7,9 25,0 30,0 9,5 2,4 10 XTM SM 165-502 14,0 49,0 53,0 18 4,3 69,0 XVL RF 270 7,9 32,0 36,0 9,5 2,4 15 XTN SM 165-507 14,0 57,0 61,0 18 4,3 76,1 XWC BW 062008 8,0 20,0 11 XVU RF 537 15,9 25,0 33,0 19,0 3,9 55 XSI SM 165-113 8,0 22,0 27,0 10 2,5 11,1 XVV RF 538 15,9 32,0 38,0 19,0 3,9 65 XSJ SM 165-105 8,0 27,0 32,0 10 2,5 13,0 XVW RF 539 15,9 38,0 45,0 19,0 3,9 75 XSK SM 165-107 8,0 31,0 36,0 10 2,5 14,6 XWK BW 063416 16,0 34,0 65 XSL SM 165-108 8,0 45,0 50,0 10 2,5 20,2 XWL BW 064016 16,0 40,0 77 XSM SM 165-119 8,0 50,0 55,0 10 2,5 22,1 XTP SM 165-552 16,0 44,0 50,0 20 4,3 82,0 XSN SM 165-118 8,0 58,0 63,0 10 2,5 25,3 XTQ SM 165-555 16,0 49,0 55,0 20 4,3 90,0 XSO SM 165-112 8,0 65,0 70,0 10 2,5 28,1 XTR SM 165-556 16,0 69,0 75,0 20 4,3 122 XVM RF 271 9,5 19,0 24,0 12,7 3,9 15 XWM BW 064419 19,0 44,0 130 XWD BW 062395 9,5 23,0 15 XWN BW 064919 19,0 49,0 140 XVN RF 272 9,5 25,0 31,0 12,7 3,9 20 XTT SM 165-582 19,0 51,0 58,0 21 4,3 134 XVO RF 273 9,5 32,0 37,0 12,7 3,9 20 XWO BW 064622 22,0 46,0 163 XVP RF 274 9,5 38,0 43,0 12,7 3,9 25 XWP BW 065522 22,0 55,0 190 XSP SM 165-202 10,0 19,0 22,0 14 3,0 15,8 XWQ BW 065822 22,0 58,0 200 XSQ SM 165-212 10,0 21,0 24,0 14 3,0 17,0 XWR BW 065525 25,4 55,0 250 XSR SM 165-203 10,0 25,0 28,0 14 3,0 19,5 XWS BW 066325 25,4 63,0 280 XST SM 165-221 10,0 32,0 35,0 14 3,0 23,8 XWT BW 067328 28,0 73,0 400 XSU SM 165-211 10,0 37,0 40,0 14 3,0 26,9 XWU BW 068332 32,0 83,0 600 XSV SM 165-207 10,0 39,0 42,0 14 3,0 28,1 XWV BW 068835 35,0 88,0 760 KEY REF. Ø L XCA DIN 94-1018 1,0 18 XCB DIN 94-1620 1,6 20 XCC DIN 94-2020 2,0 20 XCD DIN 94-2025 2,0 25 XCE DIN 94-2525 2,5 25 XCF DIN 94-2532 2,5 32 XCG DIN 94-3225 3,2 25 XCH DIN 94-3232 3,2 32 XCN DIN 94-3240 3,2 40 XCI DIN 94-4032 4,0 32 XCO DIN 94-4040 4,0 40 XCJ DIN 94-4045 4.0 45 XCP DIN 94-4050 4,0 50 XCK DIN 94-5040 5,0 40 XCL DIN 94-5056 5,0 56 XCM DIN 94-6363 6,3 63 KEY REF D Ø XCW BW 070601 11 1,00 XCX BW 070602 15 1,25 XCY BW 070603 19 1,50 XCZ BW 070604 23 2,00 PASADORES INOX - AISI 316 (A4) 196 Repuestos REPUESTOS
DIN94-10181,0x18mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-16201,6x20mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-20202,0x20mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-20252,0x25mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-25252,5x25mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-25322,5x32mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-32253,2x25mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-32323,2x32mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-40324,0x32mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-40454,0x45mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-50405,0x40mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-50565,0x56mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-63636,3x63mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-32403,2x40mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-40404,0x40mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
DIN94-40504,0x50mm pasador aleta DIN 94, inox A-4
070601 anillas de seguridad 1,0x11mm
070602/QD3117anillas de seguridad 1,25x15mm
070603/QD3117anillas de seguridad 1,5x19mm
070604 anillas de seguridad 2,0x23mm
SM165-601pasador 5x24/28 con agujero para pasador de aletas
SM165-603pasador 5x30/34 con agujero para pasador de aletas
SM165-604pasador 5x37/41 con agujero para pasador de aletas
SM165-006pasador 6x26/30 con agujero para pasador de aletas
SM165-007pasador 6x32/36 con agujero para pasador de aletas
SM165-009pasador 6x46/50 con agujero para pasador de aletas
SM165-113pasador 8x22/27 con agujero para pasador de aletas
SM165-105pasador 8x27/32 con agujero para pasador de aletas
SM165-107pasador 8x29/36 con agujero para pasador de aletas
SM165-108pasador 8x45/50 con agujero para pasador de aletas
SM165-119pasador 8x50/55 con agujero para pasador de aletas
SM165-118pasador 8x58/63 con agujero para pasador de aletas
SM165-112pasador 8x65/70 con agujero para pasador de aletas
SM165-202pasador 10x17/22 con agujero para pasador de aletas
SM165-212pasador 10x19/24 con agujero para pasador de aletas
SM165-203pasador 10x23/28 con agujero para pasador de aletas
SM165-221pasador 10x30/35 con agujero para pasador de aletas
SM165-211pasador 10x35/40 con agujero para pasador de aletas
SM165-207pasador 10x37/42 con agujero para pasador de aletas
SM165-208pasador 10x41/46 con agujero para pasador de aletas
SM165-206pasador 10x45/50 con agujero para pasador de aletas
SM165-213pasador 10x53/58 con agujero para pasador de aletas
SM165-216pasador 10x74/79 con agujero para pasador de aletas
SM165-209pasador 10x92/97 con agujero para pasador de aletas
SM165-404pasador 12x40/45 con agujero para pasador de aletas
SM165-403pasador 12x47/52 con agujero para pasador de aletas
SM165-410pasador 12x55/60 con agujero para pasador de aletas
SM165-503pasador 14x41/47 con agujero para pasador de aletas
SM165-502pasador 14x47/53 con agujero para pasador de aletas
SM165-507pasador 14x55/61 con agujero para pasador de aletas
SM165-552pasador 16x45/50 con agujero para pasador de aletas
SM165-555pasador 16x50/55 con agujero para pasador de aletas
SM165-556pasador 16x62/69 con agujero para pasador de aletas
SM165-582pasador 19x51/58 con agujero para pasador de aletas
SM165-005pasador 6x21/26 con agujero para pasador de aletas
9316800226528pasador 4,8x9mm
9316800075133pasador 4,8x12,7mm
9316800027439pasador 4,8x19mm
9316800062751pasador 4,8x25mm
9316800070466pasador 6,4x12,7mm
9316800048946pasador 6,4x19mm
9316800002368pasador 6,4x25mm
9316800033836pasador 6,4x32mm
9316800041299pasador 7,9x12,7mm
9316800017621pasador 7,9x19mm
9316800078752pasador 7,9x25mm
9316800012589pasador 7,9x32mm
9316800025152pasador 9,5x19mm
9316800006847pasador 9,5x25mm
9316800072170pasador 9,5x32mm
9316800000043pasador 9,5x38mm
9316800011438pasador 12,7x19mm
9316800100781pasador 12,7x25mm
9316800058174pasador 12,7x32mm
9316800092239pasador 12,7x38mm
9316800032358pasador 15,9x25mm
9316800081318pasador 15,9x32mm
9316800103492pasador 15,9x38mm
061605Ø 5x16 mm pasador inox A4
061806Ø 6x18 mm pasador inox A4
062008Ø 8x20 mm pasador inox A4
062395Ø 9,5x23 mm pasador inox A4
062611Ø 11x26 mm pasador inox A4
062812Ø 12x28 mm pasador inox A4
062813Ø 12,7x28mm pasador inox A4
063412Ø 12x34 mm pasador inox A4
063214Ø 14x32 mm pasador inox A4
063714Ø 14x37 mm pasador inox A4
063416Ø 16x34 mm pasador inox A4
064016Ø 16x40 mm pasador inox A4
064419Ø 19x44 mm pasador inox A4
064919Ø 19x49 mm pasador inox A4
064622Ø 22x46 mm pasador inox A4
065522Ø 22x55 mm pasador inox A4
065822Ø 22x58 mm pasador inox A4
065525Ø 25,4x55 mm pasador inox A4
066325Ø 25,4x63 mm pasador inox A4
067328Ø 28x73 mm pasador inox A4
068332Ø 32x83 mm pasador inox A4
068835Ø 35x88 mm pasador inox A4